Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden in het kort.(factuur versie onderaan)

• Leveringen van producten op voorraad gebeuren binnen de 24 uur na bestelling in zoverre dat de bestelbon correct is ingevuld, alle producten voorradig zijn, het leveringsminimum bedrag werd gerespecteerd. En de koerierdiensten het toelaten(staking, ongeval)
• Leveringen gebeuren gelijkvloers tot aan de voordeur-gelijkvloers en standaard op Belgische grondgebied.                                                                                                                                                                                  • Leveringen buiten de grens - Nederland - Luxemburg - worden na overleg van bijkomende transport kost met klant uitgevoerd.
• Eerste aankoop = vooruit te betalen of na overleg.
Goederen kunnen binnen de 7 dagen teruggestuurd* worden op kosten van de klant, mits het gaat om een onbeschadigde originele en ongeopende beveiligde verpakkingen.
Supplies (toners-inkjet) en Batterijen worden nooit terug genomen, alsook geinstaleerd en ontpakt meubilair.                                                                                                                                                                               (*is enkel van kracht voor particulieren).de kosten voor aanlevering worden verrekend.
Zie Algemene voorwaarden voor verdere info.
Administratie - en verwerking kost voor terugname colli 45,00€ en aangebroken pallet 75,00€
+ devaluatie goederen van 15 % •
Defecte toestellen die vallen onder de garantie van de fabrikant, dienen via de website van de fabrikant gemeld te worden, deze zorgt voor ophaling en herstelling.
Herstellingen stoelen , voorrijkosten van fabrikant van 45,00€ , ook in garantie!
Kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de koper.
• Office-ID is niet verantwoordelijk voor afwijkingen van kleur dit gezien de instellingen van uw computer kunnen variëren.
• Modellen van afbeeldingen kunnen afwijken dit bv. als de fabrikant een nieuw model/verpakking/kleur van dit artikel op de markt heeft gebracht.
• Bij stockbreuk van promotie artikelen of geschenken zal een evenwaardig artikel geleverd worden, na overleg met de klant. U kan steeds dit voorstel weigeren zonder verhaal op onze firma.

De prijzen vermeld op de website kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging gewijzigd worden.

****************************BELANGRIJKE MEDEDELING LEEST DIT ZORGVULDIG********************************

U als klant(particulier )heeft steeds het recht 7 dagen na levering de goederen op eigen verantwoordelijkheid, met een administratie en verwerking kost van 45,00 per collie en 75,00 per aangesneden pallet + devaluatie goederen van 15 % . Creditering kan pas als de goederen in originele staat /verpakking en perfect weder verkoopbaar zijn. Een degelijke verpakking van de terug te nemen artikelen is een absolute voorwaarde om te goederen te beschermen voor Transport. Geen stickers of zelf geschreven opschriften op de originele verpakkingen.Goederen waarvan de specifieke verpakking geopend is, worden niet aanvaard, gezien wij deze dan niet kunnen controleren op echtheid.
Het is onze bedoeling om door overtollige en onnodige kosten weg te snijden en alert op de economische realiteit te reageren. Hierdoor kunnen wij prijs competief blijven en tevens onze efficiëntie verhogen om u nog beter te dienen.
Opgelet: gepersonaliseerde items zoals Gifts, alsook geinstaleerde Meubelen kunnen nooit terug genomen.
******************************************************************************************************************************
Betalingsinformatie

Betalingsmogelijkheid :

1. Via factuur (mits goedkeuring account door financiële instantie, eerste maal altijd vooruitbetaling):
(enkel voor BTW-plichtigen, vrije beroepen en ondernemers zonder Btw nummer)
Zie onze Algemene Betalings--, leverings--en verkoopvoorwaarden.

2. Vooruitbetaling - Proforma - noodzakelijk bij gepersonaliseerde items en op speciale orders.
nota: geen mogelijkheid tot betaling met bankkaarten.

Bestellingen worden maar na bevestiging (Bestelbon / mail / fax) aanvaard.
Leveringen aan instellingen of bedrijven kunnen betaald worden via overschrijving
na goedkeuring van onze financiële instantie.
Onder voorbehoud van: Office-ID kan een dossier controleren en weigeren volgens onze Alg.VW.

Prijsaanbiedingen

Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, Uitdrukkelijk tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Prijzen zijn steeds onder voorbehoud van zetfouten, voorraad en van prijsstijgingen door de fabrikant.
Echter bij een van de voorgenoemde gevallen, wordt de klant eerst verwittigd.
Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten.                                                                                                                                                            Office-ID bv is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten.                                                                                                                                                                                                                                                   I Indien u een bestelling heeft geplaatst waarvan wij achteraf vaststellen dat de toegekende prijs foutief is, dan kan u uw bestelling kosteloos annuleren.

Leverings-en administratiekosten
Levering gebeurt Franco* van € 200.00 excl. btw
MINIMUM € 49.99 excl. btw = € 8.95 excl btw handling/verwerkingskost
Bestellingen onder 49,99 euro excl. Btw worden niet uitgevoerd.

€ 49,00 - € 79.00 excl.btw = € 8,95

€ 79,00 - € 99,00 excl.btw = € 4,75

€ 99,00 - €200,00 excl.btw = € Franco


Postzegels is een serviceartikel en tellen niet mee voor minimum bestelling.
Bestellingen met Postzegels dienen vooruit betaald te worden.

Levering in gans België
Levering in Nederland en Luxembourg mits overeenkomst

Variabele Tarieven  zijn van toepassing voor verzending en leveringskosten waarvan de fabrikant extra administratie en/of verzendingskosten aanrekent,
deze kosten worden ten volle doorgerekend aan het order, mits overleg met de klant.

Producten die niet in onze vaste stock behoren zijn specials, (vb. niet in webshop te verkrijgen)
de aangerekende administratie en verzendingskosten van de leverancier worden doorgerekend aan het order.
Vb: Colop stempels( €8.50), speciale soorten papier(€ 25,00-50,00), verpakking - onderhoudsproducten(€25- €50), meubelen(10%- 15% cataloguswaarde), gepersonaliseerde gifts(€36 - €150), ....

Verzendingen geschieden per eigen expeditie, per post, of bodedienst.
Kosten voor expreszendingen zijn voor rekening van de koper.
Verzendingen die een tweede maal dienen aangeboden te worden omwille van een eerste weigering en of afwezigheid van de klant, worden verhoogd met de extra kosten van vervoer.

Garantie
Wij volgen de Garantie van de fabrikant op.
Transport-en garantiekosten Eventuele vallen steeds voor rekening van de Koper,
Uitdrukkelijk nl tenzij schriftelijk anders overeengekomen Werd Tussen beide partijen.
OEM Cartridges dient men zelf terug te zenden naar herkomst Fabrikant, met beschrijving gebreken.

Terugzendigen

Niet-geopende, niet beschreven van bekleefde verpakkingen Mogen teruggestuurd nadat er een retourbon door Office-ID werd opgesteld.
Deze retourbon wordt op de omverpakking (niet de originele verpakking van het product) gekleefd.
Retour slechts mogelijk binnen de 5 dagen na levering.
Printertoebehoren(supplies) en of Batterijen en producten in blisterverpakkingen worden nooit teruggenomen.
Verpak uw retour voldoende, deze moeten in de originele verpakking worden geretourneerd.
De vervoerkosten van deze retourzending wordt vooraf betaald (Zie ook Alg. Vw IV.2.)
Wij aanvaarden geen levering onder rembours.
Na ontvangst en nazicht van uw zending sturen wij u een waardebon/Creditnota op.
Retour kosten via post, spoor, van vreemde expeditie zijn ten laste van de koper

PRIVACYBELEID
" Office-ID bv hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te Waarborgen via technische Veiligheidsvoorschriften En een Adequaat veiligheidsbeleid naar Haar medewerkers toe. Meeste Hoewel de informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens worden verstrekt moeten, is het mogelijk Dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel Gebruikt worden in het Kader van beschrijving gebruik persoonsgegevens (bv klantenbeheer, direct mail, ...).
De gebruiker kan zich, kosteloos en Op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.
Daartoe zal hij zich richten tot Office-ID bv Boelare 51 - 9900 Eeklo, buro@office-ID.be. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.
De gebruiker Beschikt over een wettelijk recht op inzage en Eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een Schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Office-ID bv Boelare 51 9900 Eeklo, buro@office-id.be, gratis de Schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Indien nodig Kunt u ook vragen de gegevens, die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, te Corrigeren. "

Office-ID bv Standaard betaling- en levering- en verkoopvoorwaarden voor producten en diensten 2020

I - ALGEMEEN
1. Deze verkoopvoorwaarden vormen de basis waarop de Verkoper de Goederen te koop aanbiedt. Ze zijn van toepassing op elke Overeenkomst. In elke Overeenkomst zullen ze voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de Koper. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de catalogi, de Website, advertenties of andere algemene reclame van de Verkoper en deze verkoopvoorwaarden, prevaleren de verkoopvoorwaarden. Geen enkele beperking op, variante op, toevoeging aan of weglating van deze verkoopvoorwaarden zal enige uitwerking hebben tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een behoorlijk gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper. Geen enkele toegeving of concessie die door de Verkoper zou worden gedaan, zal deze verkoopvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, ongeldig maken, schaden of wijzigen en zal geenszins de specifieke rechten van de Verkoper aantasten of er afbreuk aan doen.

2.In de verkoopvoorwaarden: is de “Verkoper ”Office-ID bv; de “Koper”, de persoon, firma, of vennootschap die de bestelling heeft geplaatst of met wie de Overeenkomst wordt aangegaan; de “Goederen”, de door Office-ID bv producten en diensten die door de Verkoper aan de Koper worden of zullen worden geleverd; de “Overeenkomst”, elke overeenkomst gesloten tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot de Goederen; en de “Website” www.office-ID.be

3.Elke Overeenkomst zal persoonlijk zijn tussen de Koper en de Verkoper en (behoudens in de gevallen hierna vermeld) kan door geen van de partijen worden overgedragen aan een derde zonder de schriftelijke goedkeuring van de andere partij. De Verkoper behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken alle schuldvorderingen, eisen, verwante rechten en zekerheden met betrekking tot elke Overeenkomst te verkopen of over te dragen aan een derde.

II - PRIJS
1. Onverminderd de andere voorwaarden hierna uiteengezet, zullen de Goederen worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag dat de bestelling van de Goederen wordt geplaatst. De prijzen van de Verkoper zijn altijd exclusief BTW en andere belastingen of lasten opgelegd door de overheid(zoals Recupel, Bebat, Auvibel….).
De prijzen zijn enkel geldig voor België.

2.Door afronding kan de som van de prijzen van de bestelde afzonderlijke Goederen afwijken van de totale prijs van de Goederen vermeld op het bestelformulier, de orderbevestiging of de factuur. Enkel de totale prijs is geldig.

3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen ingeval van drukfout. Indien de overheid of een andere bevoegde instantie belastingen of andere heffingen met betrekking tot de verkoop of levering oplegt, wijzigt of afschaft, kan de Verkoper de prijs overeenkomstig aanpassen op elk ogenblik mits schriftelijke kennisgeving aan de Koper.

III - ORDERS & LEVERING
1. Bestellingen van de Koper zijn bindend op de dag van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de Verkoper. Wijzigingen van bestelling zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, met inbegrip van het vragen van een voorschot op de prijs van de Goederen. Het eerste order en orders voor gepersonaliseerde items (balpennen- promo gifts) en meubilair hiervoor wordt steeds een Pre-Payment van min. 50% gevraagd, voordat de levering/bewerking v/d goederen geschiedt. Bij niet naleven van het pre-payment(voorschot) akkoord,kan en zal de verkoper de bestellingen weerhouden en/of annuleren. Zie ook art. VI, 2., IV 1.
2.De leveringsdatum door de Verkoper opgegeven in een bevestiging of aanvaarding van een bestelling door de Koper wordt geacht slechts bij benadering te zijn opgegeven en is niet bindend. Partijen erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin, na een bevestiging of aanvaarding van een bestelling waarop een verwachte leveringsdatum staat opgegeven, wijzigingen in de beschikbaarheid van de Goederen de Verkoper kunnen noodzaken de verwachte levering uit te stellen. De vertraging en of gerechtelijke fallingen door fabrikanten/leveranciers zal geen inbreuk vormen op de Overeenkomst en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of verbreking van de Overeenkomst.

3.De Goederen worden geleverd franco Koper, vanaf 250,00€ excl. Btw en zijn tijdens het transport verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadiging.
Bestellingen onder dit bedrag, rekenen wij transport/orderkosten aan. Bestellingen onder de 49.99€ worden niet uitgevoerd.
Transport- en eventuele garantiekosten vallen steeds voor rekening van de Koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen partijen.

4.Onmiddellijk na de levering van de Goederen zal de Koper nagaan of de Goederen in overeenstemming zijn met die weergegeven door de Koper op diens bestelformulier en door de Verkoper in de betreffende orderbevestiging. Binnen de 2 werkdagen na levering van de Goederen zal de Koper eventuele gebreken aan de Goederen melden aan de Verkoper. Indien ook de Verkoper een gebrek vaststelt aan de Goederen, zal hij de Goederen vervangen. Na het verstrijken van deze termijn heeft de Koper geen verhaal jegens de Verkoper en kan hij evenmin vervanging van de Goederen vorderen.

IV - TERUGNAME & VERZAKING
1. Bij fictieve bestellingen wordt er een schadeclaim aangerekend voor transportkosten + administratiekosten van tenminste 25,00€ excl.. Btw.
2.Goederen kunnen enkel onbeschadigd en in hun originele staat en verpakking teruggenomen, na onderlinge overeenkomst en met na ontvangst van een schriftelijke bewijs voor retour. Bij retour betalen wij u 70% terug op voorwaarde dat de producten niet uitgepakt, niet beschreven en niet gebruikt zijn. Cartridges,Batterijen,audio- en ander klein randapparatuur, worden nooit omgeruild of terug genomen. Speciale bestellingen worden noch teruggenomen noch omgeruild.
De Koper heeft niet het recht om van de aankoop waarvan de verzegeling is verbroken, af te zien. Zie ook art. III.3.

V - WAARBORG
1. Behalve indien partijen anders overeenkomen, waarborgt de Verkoper dat de Goederen, bij normaal gebruik, in overeenstemming zijn met de productspecificaties die voor de Goederen van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling van de Goederen. Deze waarborg geldt meestal(zie steeds fabrikantgarantie na)voor een periode van 2 jaar vanaf de levering van de Goederen en omvat niet de gevolgen van normale slijtage, verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud.

2. Indien de Koper een beroep wil doen op de waarborg vermeld in art.V-1., richt de Koper hiertoe een aanvraag tot de Verkoper binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop de Koper het gebrek heeft vastgesteld. De Verkoper zal de Goederen terugnemen en zal zelf het transport ervan regelen mits de koper een bijdrage van de verzendings kost betaald. Indien de Koper de Goederen op eigen initiatief terugstuurt, worden eventuele transportkosten niet terugbetaald door de Verkoper. De Koper dient het ophaalbewijs, verstrekt door de vervoerder, te bewaren tot ontvangst van de kredietnota. De Verkoper zal de Goederen herstellen of vervangen, naar keuze van de Fabrikant /Verkoper. Zie ook art. III. 3.

3.Goederen worden enkel onbeschadigd en in hun originele staat teruggenomen.

4.Onverminderd het geval waarin de wet geen aansprakelijkheidsbeperking toestaat, zal de gehele aansprakelijkheid van de Verkoper zowel contractueel, extra contractueel als anderzijds, welke voortvloeit uit of verband houdt met een Overeenkomst beperkt zijn tot de terugbetaling van het factuurbedrag van de Goederen waarvoor een dergelijke vordering ontstond. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige pre-contractuele schade, voor bijzondere, onrechtstreekse, toevallige of gevolgschade, zoals winstderving, de kosten voor vervangingsmateriaal, verlies van productie of vorderingen vanwege de klanten van de Koper.

VI - BETALING
1. Behalve indien partijen anders overeenkomen, dient de Koper de Goederen te betalen binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum.
zie ook art. III 1. Elke Aanmaningen voor laattijdige betaling, administratie kost 25 euro
2.Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zal de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijl interest tegen 10,50% per jaar verschuldigd zijn aan de Verkoper te rekenen vanaf de vervaldag tot algehele betaling van de prijs van de Goederen. Daarnaast is tevens onder dezelfde voorwaarden en vanaf de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00€ ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten van het incassobureau. Bijkomend kan de Verkoper de Goederen of onderdelen ervan die nog niet werden geleverd, weerhouden, de levering van Goederen onder andere mogelijke aanvaarde bestellingen annuleren of de aanvaarding van een toekomstige bestelling van de Koper weigeren of opschorten.

VII - EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.Niettegenstaande de levering van de Goederen, zal de Verkoper eigenaar blijven van de Goederen tot op het ogenblik dat de Koper de Goederen en alle andere door hem verschuldigde bedragen aan de Verkoper heeft betaald. Vanaf de levering van de Goederen draagt de Koper de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de Goederen, met inbegrip van verlies en diefstal.

VIII - OVERMACHT
1.De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige niet-levering of uitstel van levering (rechtstreeks of onrechtstreeks) voortvloeiend uit overmacht, zelfs indien de oorzaak bestaat op het ogenblik van de bestelling door de Koper of zich voordoet nadat de uitvoering door de Verkoper om andere redenen vertraging heeft opgelopen. Wij zijn niet gebonden de koopwaren van de overeenkomst in stock te hebben.

IX - TOEPASSELIJK WET EN BEVOEGDHEID
1.Elke Overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht.
2.Indien zou blijken dat één of meerdere van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing.
3.Elk geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot een Overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent
.
Office-ID bv
Wij staan tot uw dienst voor al uw vragen, meldingen en klachten op ons telefoonnummer: 0032 495 26 79 12.
U Kunt ons ook een e-mail sturen: vragen@office-Id.shop

Deze website wordt Beheerd door Office-ID bv, Boelare 51 te B-9900 Eeklo, en heeft als bedoeling te Verstrekken informatie over de firma en Haar activiteiten.
Door het gebruik van de informatie op deze website geeft u aan dat u akkoord gaat met de in België Geldende wetten met betrekking tot het gebruik van websites.
Fouten Het is niet uit te sluiten dat op deze pagina's Voorkomen in de grafische lay-out en in de verstrekte informatie.
De inhoud kan worden van deze pagina's gewijzigd zonder Voorafgaande verwittiging.
De producten en diensten die worden aangeboden op deze pagina's Kunnen zonder Voorafgaande verwittiging worden gewijzigd.
De gebruiker alle Draagt verantwoordelijkheid voor het gebruik van de gegevens op deze website.
Office-ID bv zal op Geen enkele Manier Verantwoordelijk Kunnen Geacht worden voor schade Veroorzaakt door de informatie op deze website van de deur het gebruik ook kom

Copyright
De informatie op deze website is copyright © 2005, Office-ID BV
Alle rechten voorbehouden. Alle teksten en beelden op deze website zijn eigendom
Van Office-ID BV, tenzij anders vermeld. Mogen ze niet Gebruikt worden voor commercieel gebruik van Verspreiding,
nl Mogen niet worden overgenomen op andere websites.
Vermenigvuldigingen en aanpassing van informatie op deze website is verboden.